Mynd i'r cynnwys

Cyfrifoldebau

Cynghorau cymuned yw’r haen o lywodraeth leol sydd agosaf at y bobl. Mae nhw’n gwasanaethu’r ardal leiaf ac yn gyfrifol am y materion mwyaf lleol. Mae cyfrifoldebau Cyngor Cymuned Bro Machno yn cynnwys:

Mynwentydd – y cyngor cymuned sy’n gyfrifol am weinyddu a chynnal a chadw mynwentydd cyhoeddus y cymuned. Cysyllter â’r clerc neu gweler isod am fwy o wybodaeth.

Llwybrau cyhoeddus – rhennir y cyfrifoldeb o gynnal a chadw llwybrau’r plwyf gyda Chyngor Sir Conwy a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Toiledau – Ers 2017, mae’r Cyngor Cymuned wedi bod yn gyfrifol am y Toiled Cyhoeddus ym Mhenmachno.

Cynllunio – mae’n rhaid i’r Awdurdod Cynllunio (sef Parc Cenedlaethol Eryri) ymgynghori â’r cyngor cymuned ar geisiadau cynllunio lleol. Mae cyfle i’r cyngor fynegi barn ond y Parc Cenedlaethol sy’n gwneud y penderfyniadau.

Llais i’r gymuned – mae’r cyngor yn gweithredu fel llais ar ran y gymuned leol wrth ymwneud â’r cyngor sir ac asiantaethau cyhoeddus a chyrff eraill.

Cyllid – mae hawl gan y cyngor i godi treth fel rhan o Dreth y Cyngor. Gweler isod am fwy o wybodaeth.

Amrywiol – gall y cyngor gefnogi ac hyrwyddo prosiectau lleol sydd o fudd i’r gymuned

Mynwentydd
Y cyngor cymuned sy’n gyfrifol am Fynwent yr Eglwys ac am Fynwent Arwelfa. Mae Mynwent yr Eglwys bellach yn llawn felly Mynwent Arwelfa a ddefnyddir ar gyfer claddedigaethau newydd. Daw’r arian ar gyfer cynnal a chadw’r mynwentydd o ffioedd claddu ac o dreth y Cyngor.

Dyma’r ffioedd cyfredol:
Ymadawedig yn byw oddi mewn i’r plwyf:
Prynu plot newydd – £300 Ail-agor bedd – £200.00
Ymadawedig yn byw oddi allan i’r plwyf:
Prynu plot newydd – £600 Ail-agor bedd – £400.00
Cysylltwch â’r Clerc am wybodaeth bellach neu i drefnu claddedigaeth

Cyllid
Mae’r hawl sydd gan gynghorau cymuned a thref i godi archebiant ar y dreth gyngor yn un o’r pwerau mwyaf sylweddol sydd ganddynt. Mae’n sicrhau incwm cyson i’w ail-fuddsoddi yn y gymuned er lles y gymuned.